IZDANJE NA ENGLESKOM

 
 
Milan R. Pavlović

AJNŠTAJNOVA TEORIJA RELATIVNOSTI
NAUČNA TEORIJA ILI OBMANA?


   Glavni predmet ove knjige je kritička analiza osnovanosti Specijalne teorije relativnosti kao naučne teorije, koja se pre svega bavi pitanjima vremena, prostora, mase i energije tela.
   Po Teoriji relativnosti vreme i prostor su međusobno zavisni. Pri kretanju navodno nastaju dilatacija vremena i kontrakcija prostora kao realni fizički procesi.
   Međutim, u ovoj knjizi je pokazano da dilatacija vremena i kontrakcija prostora nisu realni fizički procesi, već da je to samo matematička igra, koja nije u skladu čak ni sa deklarisanim principima same Teorije relativnosti.
   Pored toga, pokazano je da Ajnštajn nije izveo formulu za masu u kretanju i formulu za uzajamnu vezu mase i energije, niti se one mogu izvesti korektnim relativističkim postupkom. Ovde su te formule u celini izvedene korektnim klasičnim postupkom i time je konačno dokazano da su to klasične, a ne relativističke formule.
   Tako je pokazano da su Specijalna teorija relativnosti, kao i Opšta teorija relativnosti, koja se bazira na Specijalnoj teoriji relativnosti, samo neuspeo pokušaj da se na osnovu nekih već poznatih rezultata izgradi velika naučna teorija iz koje bi proizilazili i ti rezultati.
   U knjizi je pored napred navedenog obrađeno i sledeće.
   Osporeno je pretvaranje materije u energiju putem navodne anihilacije elektrona i pozitrona, pretvaranje energije u materiju putem stvaranja parova elektron-pozitron i postojanje antimaterije. Na bazi toga data je hipoteza o postojanju nove neutralne čestice koju obrazuju elektron i pozitron, kao i hipoteza da je sva materija sastavljena samo od elektrona i pozitrona.
   Dato je novo objašnjenje uzroka crvenog pomaka u spektrima zračenja dalekih galaksija, čime se osporava Hablova hipoteza o širenju kosmosa putem razletanja galaksija i hipoteza o rađanju kosmosa putem Velikog praska.
   Date su i obrazložene nove hipoteze o poreklu kosmičkih zraka i njihovih enormnih energija.
   Osporeno je klasično i relativističko objašnjenje uzroka aberacije i dato novo objašnjenje uzroka te pojave bazirano na postojanju zemljinog i sunčevog etra čije relativno kretanje prouzrokuje aberaciju svetlosti.
   Objašnjen je rezultat Fizoovog opita koji je izvršen 1851. godine i data teorija prostiranja svetlosti u transparentnim sredinama koje se kreću.
   Data je konstrukcija novog interferometra sa kojim je moguće potvrditi ili osporiti postojanje zemljinog etra, itd.
 
   Dobrodošli ste da PREUZMETE celu knjigu u HTML formatu (1,3 MB).
 

SADRŽAJ

 
BELEŠKA O AUTORU

   Milan R. Pavlović je rođen 1931. godine u selu Kruševica, opština Lazarevac. Gimnaziju je završio u Aranđelovcu, a elektrotehnički fakultet u Beogradu.
   Radni vek je proveo u istraživanju, razvoju i ispitivanju sredstava ratne tehnike u oblasti telekomunikacija, optoelektronskih sistema za upravljanje vatrom artiljerije i tenkova, laserske i nuklearne tehnike.
   Sada je penzioner. Živi u Beogradu.
 
   Vaši komentari i mišljenja su dobrodošli. Biće mi veoma drago da razmotrim sve primedbe i sugestije, posebno ako se odnose na neku konkretnu temu u knjizi.
 
   Kontakt:
   Milan Pavlović
   Vojvode Stepe 141/112
   11000 Beograd
   Jugoslavija
   e-mail:mrp@net.yu
 
 
   Ova strana se nalazi na sledećim adresama:
http://users.net.yu/~mrp
http://www.geocities.com/milanrpavlovic
http://milanrpavlovic.freeservers.com
 
   Poslednja promena: 14.09.2005.